Amerika Syarikat Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Amerika Syarikat Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Amerika Syarikat

Jarak (kilometer)
Houston
San Antonio
San Diego
Dallas
San José
Austin
Jacksonville
Columbus
Fort Worth
Indianapolis
Charlotte
Seattle
Denver
El Paso
Boston
Houston 305 2,095 362 2,589 236 1,321 1,597 382 1,394 1,490 3,041 1,414 1,085 2,582
San Antonio 305 1,813 406 2,336 119 1,626 1,834 386 1,609 1,777 2,874 1,291 808 2,841
San Diego 2,095 1,813 1,902 670 1,859 3,361 3,144 1,853 2,874 3,343 1,712 1,341 1,010 4,151
Dallas 362 406 1,902 2,333 293 1,459 1,469 50 1,229 1,494 2,704 1,066 918 2,494
San José 2,589 2,336 670 2,333 2,358 3,769 3,364 2,287 3,099 3,659 1,143 1,493 1,539 4,312
Austin 236 119 1,859 293 2,358 1,544 1,717 279 1,491 1,672 2,848 1,242 850 2,727
Jacksonville 1,321 1,626 3,361 1,459 3,769 1,544 1,078 1,509 1,126 550 3,946 2,359 2,367 1,637
Columbus 1,597 1,834 3,144 1,469 3,364 1,717 1,078 1,511 270 560 3,233 1,873 2,296 1,034
Fort Worth 382 386 1,853 50 2,287 279 1,509 1,511 1,268 1,543 2,670 1,036 868 2,537
Indianapolis 1,394 1,609 2,874 1,229 3,099 1,491 1,126 270 1,268 689 3,006 1,607 2,033 1,297
Charlotte 1,490 1,777 3,343 1,494 3,659 1,672 550 560 1,543 689 3,672 2,182 2,403 1,160
Seattle 3,041 2,874 1,712 2,704 1,143 2,848 3,946 3,233 2,670 3,006 3,672 1,641 2,214 4,001
Denver 1,414 1,291 1,341 1,066 1,493 1,242 2,359 1,873 1,036 1,607 2,182 1,641 898 2,842
El Paso 1,085 808 1,010 918 1,539 850 2,367 2,296 868 2,033 2,403 2,214 898 3,329
Boston 2,582 2,841 4,151 2,494 4,312 2,727 1,637 1,034 2,537 1,297 1,160 4,001 2,842 3,329

Peta Amerika Syarikat dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

Carta batu kawasan dalam United States