Syarat Perkhidmatan

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web PanduJalanTerbaik.com ("Perkhidmatan").

Syarat Am

Akses anda dan penggunaan Perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat-syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Syarat-syarat, maka anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Adalah bertentangan dengan Syarat Perkhidmatan untuk mengikis atau memuat turun mana-mana halaman atau data dari laman web ini tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Sila hubungi kami jika anda berminat dengan perjanjian lesen.

Sahkan Semua Maklumat

Jika tindakan penting berdasarkan apa-apa kandungan yang terdapat di laman web ini, adalah penting untuk mengesahkan maklumat tersebut. Hubungi seorang profesional jika anda memerlukan nasihat pakar. Kandungan di laman web ini hanya disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja.

Laman web ini disediakan "seperti" tanpa apa-apa pewakilan atau jaminan, nyata atau tersirat. Walaupun kami membuat setiap percubaan untuk mengurus dan mengemas kini semua data dan pengiraan, PanduJalanTerbaik.com tidak memberikan jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, atau kebolehgunaan mana-mana kandungan atau maklumat di laman web ini. Pengunjung ke PanduJalanTerbaik.com tidak boleh bertindak atas sebarang maklumat tanpa mendapatkan pengesahan bebas terlebih dahulu.

Had Tanggungan

Penggunaan laman web PanduJalanTerbaik.com tidak menjadi sebahagian daripada sebarang kontrak antara kami atau membentuk sebarang jenis tawaran oleh kami. PanduJalanTerbaik.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkaitan dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berhubung dengan, laman web ini. PanduJalanTerbaik.com dengan ini secara jelas tidak mengecualikan diri daripada liabiliti untuk apa-apa tuntutan, kerugian, permintaan, atau ganti rugi dalam apa jua bentuk berkenaan dengan apa-apa maklumat, kandungan atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada langsung, tidak langsung, bersampingan, atau kerugian atau ganti rugi akibat, ganti rugi pampasan, kehilangan pendapatan, pendapatan, keuntungan atau data, atau sebaliknya.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menangguhkan akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Syarat-syarat. Semua peruntukan Syarat-syarat, yang, menurut sifatnya, harus ditamatkan penamatan, akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, pampasan dan batasan liabiliti.

Link ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi link ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh PanduJalanTerbaik.com. PanduJalanTerbaik.com tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa PanduJalanTerbaik.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan kepada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan tersebut pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Syarat-syarat ini pada bila-bila masa.

Terakhir diedit pada 2016-12-24